Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 Γενικά

Tο σωματείο με την επωνυμία «APPLiA HELLAS Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές: Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών» και το διακριτικό τίτλο «APPLiA HELLAS Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές» (στο εξής ως το «Σωματείο»), το οποίο εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης αρ. 1, Τ.Κ.: 15235, με Α.Φ.Μ.: 999712476, νομίμως εκπροσωπούμενο, είναι ιδιοκτήτης του ιστοτόπου (site) https://www.applia-hellas.gr/, εντός του οποίου λειτουργεί ιστοσελίδα που παρέχει ενημέρωση για τις δράσεις του Σωματείου, τα Μέλη του, την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις ενεργειακές σημάνσεις προϊόντων, με περιβαλλοντικά/ ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα δικαίου προστασίας των καταναλωτών και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης – φόρμας για την εισδοχή νέων μελών.

Η περιήγηση ή/και πραγματοποίηση ενεργειών εντός του ιστοτόπου (π.χ. η συμπλήρωση της φόρμας για αίτηση εισδοχής μέλους στο Σωματείο) συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι αναγραφόμενων όρων από τον επισκέπτη – χρήστη του ιστοτόπου.

Ως «Επισκέπτης / Χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιηγείται εντός του ιστοτόπου του Σωματείου ή/και πραγματοποιεί ενέργειες σε αυτόν.

Ως «Μέλη» του Σωματείου νοούνται Έλληνες Παραγωγοί, Αντιπρόσωποι και Πολυεθνικές Εταιρείες, οι οποίοι προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στους Καταναλωτές και των οποίων η αίτηση για να γίνουν Μέλη του Σωματείου έχει γίνει δεκτή.

Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, κατά την έννοια της περ. 1 του άρθρου 1α του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει (Νόμος για την προστασία των καταναλωτών).

Οι σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής:

 • Η προάσπιση και η άμεση εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών,
 • Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση όλων των θεμάτων ή προβλημάτων που αφορούν τα Μέλη του Σωματείου,
 • Η στατιστική παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς με συνεχή αναφορά στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων, στον όγκο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων και στη δραστηριότητα της συγκεκριμένης αγοράς εν γένει,
 • Η εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Μελών του Σωματείου,
 • Η επαφή με τις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, την αντίστοιχη ευρωπαϊκή ένωση APPLiA Europe και η συμμετοχή σε αυτές,
 • Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των Μελών του και η συνεννόηση και αλληλεγγύη μεταξύ τους για κοινή δράση, όταν αυτό απαιτείται,
 • Η προστασία του Περιβάλλοντος και των Καταναλωτών.

Το Σωματείο είναι επίσημο μέλος της «APPLiA- Home Appliance Europe» από το 2004.

H «APPLiA- Home Appliance Europe» συνιστά εμπορική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία εκπροσωπεί τη βιομηχανία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1958 ως δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των 26 Εθνικών Συνδέσμων των σχετικών κλάδων, οι οποίοι καλύπτουν 23 χώρες. Σήμερα οι 21 εταιρείες παραγωγής – μέλη της «APPLiA- Home Appliance Europe», απασχολούν πάνω από 200.000 εργαζομένους, διαθέτουν στην Αγορά πάνω από 50 εκ. μεγάλες και 200 εκ. μικρές ηλεκτρικές συσκευές και πραγματοποιούν τζίρο πάνω από 40 δις ευρώ. Με τους συνεργαζόμενους φορείς, ο τομέας απασχολεί πάνω από 500.000 εργαζόμενους.

H «APPLiA- Home Appliance Europe» αναπτύσσει προγράμματα, στα οποία συμμετέχει και το Σωματείο, τα οποία είναι ιδίως:

 • Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Αυτοματισμός Σπιτιού
 • Ενιαίο Σύστημα Προϊοντικής Ενημέρωσης (ΡΙ)
 • Κυκλική Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες για την «APPLiA- Home Appliance Europe», μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://www.applia-europe.eu/.

Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους της Πολιτικής του εν όλω ή εν μέρει. Το Σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Επισκέπτες – Χρήστες του ιστοτόπου του για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του ιστοτόπου του. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει ενέργειες που έχουν ήδη γίνει (π.χ. αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά).

Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας Πολιτικής του Σωματείου δεν καθιστά άκυρους τους λοιπούς όρους. Αν οποιοσδήποτε όρος κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος της παρούσας Πολιτικής Χρήσης του Ιστοτόπου του Σωματείου εν συνόλω.

 

 1. Εισδοχή νέου Μέλους – Είσοδος Μελών στον ιστότοπο

 Για την εισδοχή Ελλήνων Παραγωγών, Αντιπροσώπων, Πολυεθνικών Εταιρειών, καθώς και άλλων νομικών προσώπων ή οντοτήτων με οικονομικό σκοπό που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διάθεσης στην αγορά οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ως Μελών του Σωματείου, έκαστο υποψήφιο Μέλος πρέπει να συμπληρώσει σχετική φόρμα – αίτηση και κατόπιν σχετικού ελέγχου των στοιχείων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών που τυχόν θα ζητηθούν από το Σωματείο, το υποψήφιο Μέλος θα λάβει ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Έκαστο Μέλος του Σωματείου μπορεί να περιηγείται στον ιστότοπο του Σωματείου είτε ως «Χρήστης – Επισκέπτης», είτε δημιουργώντας το δικό του προφίλ Μέλους στον παραπάνω ιστότοπο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και αναγνώριση του Μέλους είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν στο Μέλος πρόσβαση με ασφάλεια στον ιστότοπο του Σωματείου κάθε φορά που τους καταχωρεί.

Το κάθε Μέλος μπορεί να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμεί. Το Μέλος είναι το μόνο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του, μέσω των ανωτέρω κωδικών, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα. Το Σωματείο δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση του Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το Σωματείο συνιστά στα Μέλη του, για λόγους ασφάλειας, να αλλάζουν τους Μυστικούς Κωδικούς Ασφαλείας (passwords) τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την ασφάλεια του Μέλους, θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή εξουσιοδοτημένο από τον τελευταίο πρόσωπο να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου του Σωματείου ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Το Σωματείο δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση του Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης – Περιορισμός Ευθύνης του Σωματείου

Το Σωματείο δεν ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα ή/και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων από τα Μέλη του προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994, τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύουν, και κάθε άλλη κατά περίπτωση εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Το Σωματείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ενδεχομένως υποστεί ο Επισκέπτης – Χρήστης ένεκα ή εξ αφορμής της περιήγησής του στον ιστότοπο του Σωματείου ή/και της χρήσης των υπηρεσιών αυτού ή/και της πραγματοποίησης ενεργειών εντός αυτού, για λόγους που εκφεύγουν της υπαιτιότητας του Σωματείου.

Το Σωματείο προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή και αδιάκοπη λειτουργία του ιστοτόπου του. Το Σωματείο δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις που η παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου του διακόπτεται ή αναστέλλεται, προσωρινώς, για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους που βρίσκονται εκτός του ελέγχου και της υπαιτιότητας αυτού.

Το Σωματείο δεν ευθύνεται για: (α) τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν συνδέεται αιτιωδώς με την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του ή τη λειτουργία του ιστοτόπου του εν γένει, (β) τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας κερδών, πελατείας κ.λπ.) και (γ) οποιουδήποτε είδους άμεση ή έμμεση ζημία φυσικού ή νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικά, τυχόν έμμεσης ζημίας που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από κανένα από τα μέρη).

 

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες

Το Σωματείο δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που καταχωρεί στον ιστότοπό του. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει τόσο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν το ίδιο το Σωματείο, όσο και ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τα Μέλη του και τα πωλούμενα από αυτά προϊόντα και περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτών. Το Σωματείο επιφυλάσσεται για ενδεχόμενες αποκλίσεις μεταξύ των τυχόν καταχωρημένων στον ιστότοπό του φωτογραφιών προϊόντων και των αντίστοιχων φυσικών προϊόντων, πωλούμενων από Μέλη του και δεσμεύεται να ενημερώνει σχετικά ή/και να κάνει συστάσεις στα Μέλη του για διόρθωση τυχόν ανακριβειών.

Το Σωματείο δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν ορθογραφικών, μηχανογραφικών ή τυπογραφικών λαθών που δύναται να εντοπίζονται στις παρεχόμενες στον ιστότοπό του πληροφορίες. Το Σωματείο αναλαμβάνει να εντοπίζει τέτοια λάθη και να τα διορθώνει αμελλητί.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Σωματείο είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου https://www.applia-hellas.gr/. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αντικείμενα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου είναι κάθε σχέδιο, φωτογραφία, εικονογράφηση, κείμενο λόγου, αλλά και κάθε άλλο έργο που εμπίπτει στους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και καταχωρείται στον ιστότοπο του Σωματείου.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου και, συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Απαγορεύονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: (α) η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, αναπαραγωγή των έργων που βρίσκονται καταχωρημένα στον ιστότοπο του Σωματείου, εν όλω ή εν μέρει, (β) η διασκευή, προσαρμογή ή οποιουδήποτε είδους μετατροπή των ως άνω έργων του Σωματείου, και (γ) η μετάδοση, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή χρήση των ως άνω έργων του Σωματείου με τρόπο που προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου.

Η εκ μέρους τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων άσκηση εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου (ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αναπαραγωγή, διάδοση, αναμετάδοση ή άλλη εκμετάλλευση των έργων του Σωματείου) επιτρέπεται μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης ή/και παραχώρησης σχετικής άδειας από το Σωματείο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι εν λόγω συμβάσεις και άδειες που παραχωρεί το Σωματείο σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θεωρούνται μη αποκλειστικές. Το τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή αποκτά δυνατότητα εκμετάλλευσης των έργων του Σωματείου δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Σωματείου.

 

 1. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα διακριτικά γνωρίσματα του Σωματείου, ήτοι η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα αυτού, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου. Ακόμη, η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου του Σωματείου (https://www.applia-hellas.gr/) προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει και του Ν. 4679/2020, όπως ισχύει.

Απαγορεύεται η εκ μέρους τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων χρήση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των διακριτικών γνωρισμάτων του Σωματείου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του σήματός του, το Σωματείο δικαιούται να στραφεί κατά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο, χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου, ασκεί μια ή περισσότερες από τις εξουσίες που απορρέουν από το σήμα ή χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο κατά τρόπο που προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα του Σωματείου.

 

 1. Ευθύνη Επισκέπτη Ιστοτόπου

Ο Επισκέπτης του ιστοτόπου του Σωματείου δεσμεύεται να περιηγείται στον ιστότοπο αυτού και να προβαίνει σε ενέργειες μέσω αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ο Επισκέπτης του ιστοτόπου του Σωματείου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους μέσω του ιστοτόπου τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να αποστέλλει περιεχόμενο, το οποίο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας ή που είναι αντίθετο με τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή που είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού του ιστοτόπου ή του υλικού εξοπλισμού του Σωματείου. Ακόμη, ο Επισκέπτης του ιστοτόπου του Σωματείου απαγορεύεται να αποστέλλει περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό, παράνομο ή παρανόμως κτηθέν, καθώς και περιεχόμενο με το οποίο παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον Επισκέπτη του ιστοτόπου του Σωματείου, αυτός ευθύνεται να αποζημιώσει το Σωματείο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. Αστικού Κώδικα, μη αποκλειόμενης τυχόν ευθύνης του δυνάμει ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών – Ενημέρωση για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή

Για κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση τυχόν προκύψει ένεκα ή εξ αφορμής της λειτουργίας του ιστοτόπου του Σωματείου, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του Σωματείου και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των Μελών του) θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής πίστης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της έγγραφης ή προφορικής διατύπωσης της διαφοράς.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κατά τα ανωτέρω επίλυση της διαφοράς, ρητά συμφωνείται ότι το Σωματείο και το τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με το οποίο υφίσταται διαφορά, θα υπαγάγουν αυτή σε διαμεσολάβηση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019, όπως ισχύει, ή/και με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ε.Ο.ΔΙ.Δ. – διεύθυνση: οδός Μαυρομιχάλη αρ. 23, Τ.Κ.: 106 80, Αθήνα, Τηλ.: (+30) 2103678910, Εmail: info@eodid.org). Ο Διαμεσολαβητής θα οριστεί κατόπιν κοινής συμφωνίας του Σωματείου και του τρίτου προσώπου και, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα οριστεί Διαμεσολαβητής από το ως άνω Κέντρο Διαμεσολάβησης. Εάν τα Μέρη (Σωματείο και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) φτάσουν σε συμφωνία, αυτή θα γίνει εγγράφως και  ενυπόγραφα και θα είναι δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά τον ορισμό του Διαμεσολαβητή, κάθε μέρος θα μπορεί να προσφύγει για την επίλυση της διαφοράς στα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.

Σημειώνεται ότι, για κάθε διαφορά ή ζήτημα τυχόν προκύψει από ηλεκτρονικές αγορές, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα προσφυγής στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με τον έμπορο μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο webgate.ec.europa.eu/odr/. Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών στην οποία ένα ουδέτερο τρίτο μέρος  βοηθά τον Καταναλωτή και τον έμπορο (Πωλητή) να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς τους. Συνιστά διαδικασία ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη από την προσφυγή στα Δικαστήρια. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) αποτελεί ένα δικτυακό τόπο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος συνιστά το ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους Καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Η πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ΗΕΔ, μπορείτε να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Ακόμη, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή (https://www.synigoroskatanaloti.gr/el, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα, ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@synigoros katanaloti.gr).

 

 1. Τροποποίηση όρων χρήσης

Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε, τους παρόντες Όρους Χρήσης του ιστοτόπου του. Το Σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτά αμελλητί στο αντίστοιχο μέρος του ιστοτόπου του κάθε τροποποίηση στους Όρους Χρήσης. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη στους Όρους Χρήσης πρέπει να δηλώνεται με τρόπο απλό, σαφή, ευκρινή και κατανοητό για τον Επισκέπτη – Χρήστη του ιστοτόπου του Σωματείου.