Packaging: RE-USE & REFILL

26/07/2023by APPLiA

Κοινή δήλωση του κλάδου σχετικά με τους υποχρεωτικούς στόχους.

Οι υπογράφοντες ενώσεις αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει την Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα απόβλητα συσκευασίας και συσκευασίας (PPWD). Υποστηρίζουμε την εναρμονισμένη προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής· επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να τεθούν στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς.

Υποστηρίζουμε μια ρυθμιστική προσέγγιση που βασίζεται σε τεκμήρια και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα ανακυκλώσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και επαναγεμιζόμενα συστήματα διαδραματίζουν ρόλο στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία ως συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές λύσεις. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με τον στόχο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία «όλες οι συσκευασίες να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες έως το 2030».

  1. Οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης και επαναπλήρωσης θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και να ακολουθούν μια προσέγγιση του κύκλου ζωής σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Η συσκευασία αποτελεί θεμελιώδες μέρος κάθε κλάδου, καθώς προστατεύει τα αγαθά και βοηθά στη μετάδοση πληροφοριών στον τομέα από επιχείρηση σε καταναλωτή και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Η πρόληψη των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της επαναχρησιμοποίησης και αναπλήρωσης όσο και μέσω της ανακύκλωσης. Εφαρμόζονται ως συμπληρωματικά μέτρα, μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη ενός κυκλικού και αποδοτικού μοντέλου συσκευασίας. Ως εκ τούτου, οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης και αναπλήρωσης θα πρέπει να τίθενται μόνο για κατηγορίες συσκευασίας και/ή συστήματα όταν έχουν αποδεδειγμένα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
  2. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να έχει αντίκτυπο στους λιγοστούς υδάτινους πόρους. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία θεωρείται η λύση για τη μείωση των επιπτώσεων της συσκευασίας στο περιβάλλον. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία θα μπορούσε να απαιτεί περισσότερη χρήση υλικού. περισσότερα logistics, χώροι μεταφοράς και αποθήκευσης· και περισσότερο νερό και απορρυπαντικό για τον καθαρισμό της συσκευασίας. Η σημαντική ποσότητα νερού που απαιτείται για την εφαρμογή συστημάτων επαναχρησιμοποίησης σε βιομηχανικό επίπεδο είναι μη βιώσιμη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες ελλείψεις νερού λόγω ξηρασιών σε πολλά κράτη μέλη. Όπως υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με τις συνέπειες της ξηρασίας, της πυρκαγιάς και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, το νερό είναι ένας όλο και πιο πολύτιμος, αλλά σπάνιος, πόρος και η βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι σημαντική για την εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση κινδύνου της εφαρμογής συστημάτων επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με τη στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων.
  3. Οι συσκευασίες με υψηλή απόδοση ανακύκλωσης δεν πρέπει να υπόκεινται σε στόχους επαναχρησιμοποίησης. Τα καλά λειτουργικά συστήματα ανακύκλωσης βασίζονται στη δέσμευση και τις επενδύσεις σε υποδομές (εγκαταστάσεις συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης) και στην τεχνολογική ανάπτυξη που πραγματοποιεί η βιομηχανία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της ανακύκλωσης. Η αντικατάστασή τους με συστήματα επαναχρησιμοποίησης χωρίς σαφώς καθορισμένη υλικοτεχνική υποστήριξη και χωρίς να είναι δυνατή η εγγύηση τουλάχιστον ίσης περιβαλλοντικής έκβασης, θα ήταν αντιπαραγωγική.
  4. Η συσκευασία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις αλυσίδες εφοδιασμού καταναλωτικών προϊόντων.

Στην περίπτωση μεγάλων οικιακών συσκευών. Η προστασία του προϊόντος από φυσική φθορά και υγρασία, μεταξύ άλλων, είναι το κύριο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού συσκευασίας. Η συσκευασία είναι απαραίτητη για την προστασία των οικιακών συσκευών στο εργοστάσιο, τις αποθήκες, κατά τη διάρκεια της αποστολής, διασφαλίζοντας ότι το προϊόν είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση όταν φτάσει στον καταναλωτή, αποφεύγοντας κάθε νερό

κατεστραμμένο εξοπλισμό και περαιτέρω διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης τους.

Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα και ποτά πρέπει να σέβονται τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων σύμφωνα με τη Στρατηγική Farm to Fork.
Οι φιλόδοξοι στόχοι για τις συσκευασίες πρέπει να βασίζονται σε ισχυρά και αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, καθώς και σε αυξήσεις κόστους και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων διατροφής, ιδίως: Για προϊόντα όπως το γάλα και οι χυμοί που έχουν εύθραυστη μικροβιολογική φύση και είναι λιγότερο σταθερά σε σύγκριση με τα αναψυκτικά ή το νερό, η συσκευασία λειτουργεί ως αποτελεσματικός φραγμός κατά της εισόδου μικροοργανισμών, οξυγόνου, φωτός και απώλειας αρωμάτων1. Εάν τοποθετηθούν σε μη αποστειρωμένη συσκευασία, οι χυμοί φρούτων και το γάλα αλλοιώνονται γρήγορα με κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και των τροφίμων και πιθανά απόβλητα τροφίμων.

Θεωρούμε δυσανάλογη την υποχρέωση χύδην πώλησης φρούτων και λαχανικών που ζυγίζουν λιγότερο από 1,5 κιλό στο λιανικό εμπόριο. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευασία χρησιμοποιείται για την φυσική και βιολογική προστασία των εύθραυστων και ευπαθών προϊόντων και για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους. Επιπλέον, η συσκευασία παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές (όπως πληροφορίες για την προέλευση, τον τρόπο παραγωγής, την υγιεινή διατροφή).

Οι υποχρεωτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης/αναπλήρωσης για τον αμπελοοινικό τομέα δεν είναι εφικτές και μπορεί να είναι αντιπαραγωγικοί για την επίτευξη ενός μοντέλου κυκλικής συσκευασίας. Το κρασί παράγεται στην ΕΕ και εξάγεται διεθνώς, γεγονός που καθιστά την επαναχρησιμοποίηση δύσκολη, αν όχι αδύνατη, και μπορεί επίσης να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την υγιεινή. Ο καθαρισμός και η επαναχρησιμοποίηση των μπουκαλιών κρασιού είναι αρκετά εντατική σε νερό και αυξάνει τον κίνδυνο εισόδου και ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. Για το λόγο αυτό, η επαναχρησιμοποίηση δεν συνιστάται στον υγειονομικό οδηγό αναφοράς του αμπελοοινικού τομέα.

  1. Οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης για τις συσκευασίες μεταφοράς θα επηρεάσουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών. για τελικά καταναλωτικά προϊόντα και ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες. Η δημιουργία πολύπλοκων υποδομών επαναχρησιμοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη θα απαιτήσει τη συνεργασία όλων των παραγόντων στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης θα απαιτήσουν από τους παραγωγούς συσκευασιών να προσαρμόσουν τις συσκευασίες τους, τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων και τους συσκευαστές πλήρωσης να προσαρμόσουν τις γραμμές συσκευασίας και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Οι μη ρεαλιστικά υψηλοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης για τις συσκευασίες μεταφοράς θα διαταράξουν τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιαστικής και εφοδιαστικής και θα τις ανάγκαζαν να επανεφεύρουν την υποδομή τους.

Tα συστήματα συλλογής και διαλογής θα πρέπει επίσης να αλλάξουν για να υποστηρίζουν ταυτόχρονα δύο συστήματα: την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Αυτό θα επιβαρύνει υπερβολικά τους τοπικούς δήμους που είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή απορριμμάτων, ιδίως στα κράτη μέλη όπου τα συστήματα ανακύκλωσης δεν είναι ακόμη καλά ανεπτυγμένα. Επιπλέον, η στροφή προς την επαναχρησιμοποίηση θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις και μπορεί να υπονομεύσει τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε υπάρχοντα, καλά λειτουργικά συστήματα ανακύκλωσης.

Τέλος, όσον αφορά τις πωλήσεις και τις συσκευασίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο ρόλος του καταναλωτή είναι πρωταρχικός και θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης.

  1. Απαιτείται νομοθετική προβλεψιμότητα για την προώθηση της καινοτομίας στις συσκευασίες, διατηρώντας παράλληλα τις υπάρχουσες επενδύσεις στην ανακύκλωση. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε ο κανονισμός να μην έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελθείσες διατάξεις του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο απαιτεί όλες οι συσκευασίες να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες έως το 2030. Αυτό θα δημιουργήσει το ακούσιο αποτέλεσμα ότι η βιομηχανία δεν θα είναι σε θέση να κινητοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια για επενδύσεις τομείς που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως η ενεργειακή απόδοση και οι τεχνικές μετριασμού του κλίματος ή οι καινοτομίες νέων προϊόντων.

Συμπερασματικά, ανακυκλώσιμες συσκευασίες βιώσιμης προέλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν έχουν περιβαλλοντικό πλεονέκτημα έναντι των επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων καθώς και όπου η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας, ασφάλειας και ασφάλειας τροφίμων. Οι αποφάσεις πολιτικής θα πρέπει να βασίζονται σε μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση του αντίκτυπου του κύκλου ζωής της συσκευασίας και του συστήματός της, συνοδευόμενη από την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνολογικών επιπτώσεων και των συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια.