Κώδικας Δεοντολογίας & Συμπεριφοράς Μελών APPLiA Hellas

29/04/2024by APPLiA
 1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • Στον Κώδικα δεοντολογίας του APPLiA HELLAS υπάγονται υποχρεωτικώς όλα τα Μέλη του Συνδέσμου, τακτικά ή επίτιμα. Επίσης μπορούν να προσφεύγουν στα όργανα του ΣΒΕΗΣ και να επικαλούνται τον Κώδικα δεοντολογίας τρίτοι που δεν ανήκουν στα Μέλη του και δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε αυτόν με  βάση το καταστατικό.
  • Ο Κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται μόνον στα Μέλη του APPLiA HELLAS ως επιχειρηματικές μονάδες. Τα Μέλη του APPLiA HELLAS ευθύνονται βεβαίως για κάθε παράβαση του Κώδικα δεοντολογίας από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί από αυτά.
  • Όπου στον παρόντα Κώδικα δεοντολογίας αναφέρεται το “Μέλος” εννοείται οιοσδήποτε εμπίπτει στο πεδίο Εφαρμογής του Κώδικα κατά τις προηγούμενες παραγράφους.
 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2.1  Ο Κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται στις σχέσεις των Μελών μεταξύ τους, στις σχέσεις τους με τις λοιπές Επιχειρήσεις της Αγοράς και το Δημόσιο καθώς και στις σχέσεις τους με τους Προμηθευτές και τους Καταναλωτές.

 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3.1 Οι κανόνες του Κώδικα δεοντολογίας ερμηνεύονται σύμφωνα με τα κρατούντα  χρηστά συναλλακτικά ήθη, το καταστατικό του Συνδέσμου καθώς και τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του.

3.2 Η ερμηνεία του Κώδικα και η εφαρμογή του δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο που να αντιβαίνει τους νόμους του κράτους ούτε να παραβιάζει τις αρχές της ισότητας των Μελών.

3.3 Η απαρίθμηση των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική υπόκειται πάντοτε στις γενικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν και στο  Καταστατικό.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

4.1 Ισότητα των Μερών

Όλοι οι υποκείμενοι στον Κώδικα δεοντολογίας δικαιούνται ισότιμης μεταχείρισης ασχέτως οικονομικού μεγέθους και δυνατοτήτων από τα όργανα του  APPLiA HELLAS και τα μέλη.

4.2 Ευθύτητα και εντιμότητα στις συναλλαγές.

Τα Μέλη του APPLiA HELLAS κατά την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους   δραστηριοτήτων οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν τους νόμους του κράτους, να αποφεύγουν μεθόδους, οι οποίες είναι αντίθετες προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή πρακτική που μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη υποβάθμιση της αγοράς και του κλάδου ή να θέσει σε κίνδυνο τα θεμιτά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών και του κλάδου.

4.3 Διατήρηση των Επιχειρηματικών και Επαγγελματικών Μυστικών

Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια και να σέβονται και να προστατεύουν τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά μυστικά των λοιπών Μελών, τα οποία περιέχονται στην γνώση τους από την επιχειρηματική συνεργασία ή την εν γένει  επαφή μαζί τους ή με  ή τρίτους, συνεργάτες ή μη των συναλλασσομένων με τα Μέλη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ APPLiA HELLAS

5.1  Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών καταστατικών οργάνων του APPLiA HELLAS και να συμμορφώνονται απροφασίστως προς αυτές.

5.2 Τα Μέλη εν πάση περιπτώσει οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, αλλιώς πέραν των άλλων συνεπειών, στερούνται του δικαιώματος να προσφεύγουν στα όργανα του APPLiA HELLAS

5.3 Τα Μέλη του APPLiA HELLAS οφείλουν να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον Σύνδεσμο φροντίζοντας να πληροφορούνται τη δραστηριότητά του, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και τα όργανα του Συνδέσμου και να ενισχύουν τις εκδηλώσεις του είτε με την παρουσία των εκπροσώπων τους είτε με την προσφορά μέσων ή υπηρεσιών, εφ’ όσον πρόκειται για κοινωνική προσφορά μέσω του Συνδέσμου.

5.4 Τα Μέλη του APPLiA HELLAS έχουν υποχρέωση να φροντίζουν να στελεχώνουν τις επιτροπές και ομάδες εργασίας του  APPLiA HELLAS με στελέχη ικανά να επιτελέσουν το έργο που τους ανατίθεται και να φροντίζουν να έχουν τακτική παρουσία στις συνεδριάσεις.

5.5 Τα Μέλη έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν προς το ΔΣ και τα αρμόδια όργανα του APPLiA HELLAS  οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους και αφορά τα ευρύτερα συμφέροντα του Συνδέσμου ή των μελών καθώς και να εφοδιάζουν κατά το δυνατόν τις επιτροπές ή τις ομάδες εργασίας με χρήσιμο υλικό ή πληροφορίες για τις εργασίες τους.

5.6 Τα Μέλη έχουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται κατά τρόπο, που να μην εκθέτει τον Σύνδεσμο, τα όργανα και τους συνεργάτες του ή τα λοιπά Μέλη σε δυσμενή επαγγελματικά σχόλια και να σέβονται και να υποστηρίζουν τις προσωπικές και επαγγελματικές προσπάθειες, που καταβάλλονται από κάθε Μέλος χωριστά ή τον Σύνδεσμο προς όφελος του κλάδου.

5.7 Τα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα να δηλώνουν ότι εκπροσωπούν τον Σύνδεσμο ή να ενεργούν για λογαριασμό του, εφόσον δεν τους έχει δοθεί ειδική σχετική εξουσιοδότηση ή δεν το δικαιολογεί το αξίωμα, που τυχόν κατέχουν. Επίσης, τα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό του Συνδέσμου οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί και δεν τους έχουν ειδικώς ανατεθεί από τα αρμόδια όργανα.

 1. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
 • Τα Μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν πνεύμα αμοιβαίας εκτιμήσεως και υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού στις σχέσεις τους με τα άλλα Μέλη του APPLiA HELLAS.
 • Τα Μέλη οφείλουν σε κάθε ενέργειά τους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια που να κατατείνει στην ανάπτυξη του κλάδου.
 • Τα Μέλη οφείλουν να διαφυλάσσουν και προστατεύουν τα επιχειρηματικά μυστικά των άλλων Μελών, τα οποία περιέχονται εις γνώση τους είτε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, είτε κατά την μεταξύ τους συνεργασία, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο έναντι τρίτων όσο και έναντι των λοιπών Μελών, μη κοινωνών των στοιχείων αυτών.
 • Τα μέλη οφείλουν να σέβονται τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, την τεχνογνωσία και γενικώς τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των λοιπών μελών. Ειδικότερα απαγορεύεται η παραποίηση, η απομίμηση ή η παράνομη χρήση επωνυμιών, σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνικών δεδομένων και στοιχείων, σχεδίων, υποδειγμάτων και ευρεσιτεχνιών που αποτελούν ιδιοκτησία άλλων μελών, χωρίς τη σχετική άδεια, όπως προβλέπεται από τον νόμο και κατά τρόπο απάδοντα προς τα χρηστά ήθη και τις συνήθειες  της αγοράς.
 • Τα Μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν τις ορθές επιχειρηματικές μεθόδους για την απόκτηση πελατείας ή την διεύρυνσή της και να αναπτύσσουν μόνο θεμιτές κατά τον νόμο και τα χρηστά ήθη ανταγωνιστικές πρακτικές για την προσέλκυση πελατείας από ανταγωνιστές. Ειδικότερα θεωρείται αθέμιτη επαγγελματική πρακτική η τεχνικώς ή εμπορικώς μη τεκμηριωμένη κριτική των προϊόντων, των μεθόδων ή των υπηρεσιών των ανταγωνιστών με σκοπό την υποβάθμισή τους. Επίσης, αθέμιτη θεωρείται η διάδοση ψευδών στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα, τις μεθόδους ή τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών ή των επιχειρήσεών τους.
 • Εάν Μέλος καλείται να αποφανθεί για την ποιότητα προϊόντος, υλικού, υπηρεσιών ή λύσεων άλλου μέλους ως εμπειρογνώμων, οφείλει πρώτα να δώσει την δυνατότητα στο άλλο μέλος να παράσχει τις διευκρινίσεις του και ακολούθως να διατυπώνει τις απόψεις του. Τούτο θα πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αμεροληψία και με τρόπο, που να μη δίνει λαβή για αδικαιολόγητη κριτική κατά του κρινόμενου. Εάν καλείται να διαδεχθεί σε έργο άλλο Μέλος οφείλει να αποφεύγει την κριτική των πεπραγμένων του προκατόχου του και να εκτελέσει το έργο με τρόπο που να μη δίνει λαβή για δυσφημιστικά ή αδικαιολόγητα σχόλια κατά του προηγούμενου.
 • Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τους κανόνες ανταγωνισμού στην αγορά και να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα επιβάλλονται από τα χρηστά ήθη.
 • Τα Μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις πάσης φύσεως φορολογικές τους υποχρεώσεις καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την κανονιστική νομοθεσία για την ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (νόμος 2939/2001 και Π.Δ. 117/2004, όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και κάθε άλλο σχετικό νόμο) και ειδικότερα να έχουν εφοδιαστεί με τον ειδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) και να τηρούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους προς τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στα οποία οφείλουν να συμμετέχουν.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ. ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους κάποιου Μέλους των εδώ αναφερόμενων κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς, κάθε θιγόμενος, μέλος ή και τρίτος, ή και το ΔΣ αυτεπαγγέλτως, μπορεί να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του. Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή γραπτής αιτιολογημένης έγκλησης ενώπιον του ΔΣ, εφόσον την πειθαρχική δίωξη ζητά Μέλος ή τρίτος, είτε με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ εφόσον η διαδικασία κινείται αυτεπαγγέλτως.
 • Εάν οι ενδιαφερόμενοι, από κοινού ή το ΔΣ αυτεπαγγέλτως το κρίνουν αναγκαίο, προ πάσης άλλης διαδικασίας μπορούν να υπάγουν την διαφορά στην διαδικασία της συνδιαλλαγής.
 • Ως υπεύθυνος της συνδιαλλαγής (μεσολαβητής) ορίζεται ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης προερχόμενο από τα Μέλη του Συνδέσμου ή από στελέχη του πλην των Μελών του ΔΣ.
 • Οι Συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών για την εκλογή μεσολαβητή, γίνονται σε τόπο, που θα αποφασίσουν από κοινού ή σε περίπτωση διαφωνίας στα Γραφεία του ΣΒΕΗΣ, υπό την εποπτεία Μέλους του ΔΣ, που ορίζεται με την σχετική απόφαση του ΔΣ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τον ορισμό μεσολαβητή, ορίζεται πρόσωπο που θα επιλεγεί από το ΔΣ.
 • Με την επιλογή του μεσολαβητή αρχίζει η διαδικασία συνδιαλλαγής, οι κανόνες της οποίας, όπως και η χρονική της διάρκεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των μερών (ενδιαφερομένων και μεσολαβητή), ή σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση του μεσολαβητή.
 • Η κλήση των μερών για συνδιαλλαγή γίνεται με πρωτοβουλία του μεσολαβητή, που μπορεί να προσλάβει και γραμματέα, από τα επαγγελματικά στελέχη του Συνδέσμου, με απόφασή του.
 • Για τη διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται πρακτικά, εκτός αν το αποφασίσουν τα μέρη, οπότε το υλικό της διαδικασίας αυτής μπορεί να αποτελέσει και μέρος της πειθαρχικής διαδικασίας που τυχόν θα επακολουθήσει.
 • Η διαδικασία αυτή περατώνεται είτε με την συνυπογραφή σχετικού δεσμευτικού ως προς τις συμφωνούμενες υποχρεώσεις για τα μέρη πρακτικού, το οποίο περατώνει την διαδικασία είτε με την διευθέτηση της διαφοράς, οπότε η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, είτε με την βεβαίωση του μεσολαβητή, ότι δεν επετεύχθη συμβιβασμός, οπότε η υπόθεση παραπέμπεται στο ΔΣ μαζί με το τυχόν αποδεικτικό υλικό προκειμένου να επακολουθήσει η πειθαρχική διαδικασία.

Δ. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

8.1  Την Πειθαρχική εξουσία ασκεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

8.2 Οι Πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης είναι με την σειρά οι ακόλουθες:

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Χρηματικό Πρόστιμο από Ευρώ 1.000 μέχρι Ευρώ 50.000.

γ) Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του Μέλους του Συνδέσμου από 10 ημέρες μέχρι 1 χρόνο.

δ) Οριστική διαγραφή.

8.3 Εάν κριθεί αναγκαίο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβληθεί στον πειθαρχικώς ελεγχόμενο και πρόσθετη ποινή. Κατά την κρίση του το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αρκεσθεί σε μόνη την υποχρέωση επιβολής άλλης ενέργειας, π.χ. επανορθωτικής επιστολής προς τον εγκαλούντα ή αδικηθέντα, δημοσίευσης κειμένου στον τύπο κ.λ.π.

8.4 Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές γνωστοποιούνται περιληπτικά (το διατακτικό τους)  προς όλα τα Μέλη του Συνδέσμου και τους εμπλεκόμενους φορείς.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

9.1 Με την επιφύλαξη των περί συνδιαλλαγής διατάξεων του κανονισμού (άρθρο 7), η πειθαρχική διαδικασία κινείται με έγγραφη αιτιολογούμενη έγκληση του καταγγέλοντος, ο οποίος θα πρέπει να συνυποβάλλει και γνωστοποιήσει με κοινοποίηση προς στο ΔΣ, οποιαδήποτε στοιχεία ή μάρτυρες έχει στη διάθεσή του για την απόδειξη των καταγγελιών του. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται και αυτεπαγγέλτως, εφόσον το ΔΣ πληροφορηθεί την τέλεση πειθαρχικού αδικήματος.

9.2 Με την επιφύλαξη των περί συνδιαλλαγής διατάξεων του κανονισμού αυτού, το ΔΣ εισάγει την υπόθεση για συζήτηση στην ημερήσια διάταξή του στην πρώτη μετά την υποβολή της πειθαρχικής εγκλήσεως συνεδρίασή του, εάν μεσολαβούν τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μέχρι τη συνεδρίασή του, αλλιώς στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του, η οποία συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση σ΄αυτό της εγκλήσεως του καταγγέλοντος.

9.3 Το ΔΣ κατά τη συνεδρίαση αυτή αποφασίζει εάν συντρέχουν ή όχι ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και σε καταφατική περίπτωση παραπέμπει την υπόθεση να εκδικαστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

9.4   Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που παραπέμπει την υπόθεση να εκδικαστεί ενώπιον του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του εκλέγει έναν εισηγητή από τα μέλη του και επιλέγει τον γραμματέα για την συγκεκριμένη υπόθεση, από τα επαγγελματικά στελέχη του APPLiA HELLAS.

9.5 Με πρωτοβουλία του εισηγητή καλείται ο εγκαλούμενος με έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (Φαξ), από τα οποία να προκύπτει με ακρίβεια η περιέλευση στα διάδικα μέρη της σχετικής προσκλήσεως. Την πρόσκληση υπογράφει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο εισηγητής.

9.6 Η πρόσκληση περιέχει συνοπτικά την υπόθεση, την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου περί κινήσεως της διαδικαστικής εκλογής του εισηγητή, το όνομα του εισηγητή και του γραμματέα και μνεία ότι τα διάδικα μέρη μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου καθώς και αντίγραφά του.

9.7 Το μέλος που διώκεται πειθαρχικά καλείται με την πιο πάνω πρόσκληση και την έγγραφη ανακοίνωση σ’ αυτό της πειθαρχικής δίωξης σε απολογία μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της πρόσκλησης

9.8 Η απολογία λαμβάνει χώρα ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μπορεί να είναι είτε προφορική είτε να υποβληθεί με έγγραφο απολογητικό υπόμνημα του εγκαλουμένου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έγγραφα στοιχεία και την πρόταση εξετάσεως μαρτύρων.

9.9 Η μη προσέλευση του πειθαρχικώς διωκόμενου μέλους για απολογία του στην ορισμένη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή η μη υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος μέχρι την ίδια μέρα ή η μη συμμετοχή του στην διαδικασία, δεν εμποδίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξετάσει την παράβαση και να επιβάλει την ανάλογη ποινή, ερήμην  του, της απουσίας λαμβανομένης υπόψη ελεύθερα.

9.10 Κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να εξετασθούν μάρτυρες σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του ή ενώπιον του Εισηγητού με την παρουσία γραμματέως προτεινόμενοι από τον εγκαλούμενο ή τον εγκαλούντα ή αυτεπαγγέλτως, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται στη σχετική απόφαση,

9.11 Για την διαδικασία ανοίγεται φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει όλη τη σχετική αλληλογραφία, το αποδεικτικό υλικό και τις αποφάσεις του ΔΣ και ο οποίος είναι απόρρητος, για όλα τα υπόλοιπα μέλη του APPLiA HELLAS . Οι φάκελοι μπορούν να καταστραφούν μετά πενταετία από την περάτωση της διαδικασίας και την έκδοση αποφάσεως με απόφαση του  Πειθαρχικού Συμβουλίου.

9.12 Κατά τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρούνται αναλυτικά πρακτικά (στενογραφημένα ή απομαγνητοφωνημένα). Το κόστος τήρησής τους μπορεί με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να καταλογίζεται στις δαπάνες της πειθαρχικής διαδικασίας.

9.13 Η διαδικασία διεξάγεται είτε στα Γραφεία του APPLiA HELLAS είτε σε άλλο πρόσφορο τόπο με σχετική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

9.14 Οι διάδικοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει τελευταίος τον λόγο. Δικαιούται επίσης  να λάβει γνώση όλων των εγγράφων του φακέλου πριν την τελική του απολογία. Οι διάδικοι δικαιούνται να παρίστανται με ειδικώς εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με ειδικώς εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

9.15 Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να επιτρέπεται η παρέμβαση τρίτων – μελών του APPLiA HELLAS , τα οποία πιθανολογείται ότι έχουν έννομο συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης.

9.16 Τα μέρη μπορούν κατά την κρίση τους να χρησιμοποιήσουν τεχνικούς συμβούλους.

9.17 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να διορίζει πραγματογνώμονες ή να λαμβάνει γνώμες εξειδικευμένων συμβούλων ανάλογα με τις ανάγκες της διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση ή με την οριστική του απόφαση μπορεί να καταλογίζεται η σχετική δαπάνη στους διαδίκους.

9.18 Κανένα μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκδίκαση της υπόθεσης που το αφορά προσωπικώς ή ως συνδεόμενο με εμπλεκόμενο στην διαδικασία μέλος. Στην περίπτωση αυτή το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει απόντος του μέλους αυτού, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται απαρτία κατά το καταστατικό.

9.19 Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που καταδικάζεται τελεσιδίκως για πειθαρχικό παράπτωμα εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του και αντικαθίσταται σύμφωνα με το καταστατικό.

9.20 Δεν μπορεί να επιβληθεί δεύτερη ποινή για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα.

 1. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

10.1 Η οριστική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία συνεδρίαση του και πάντως όχι πέραν των δύο μηνών από την αποστολή της προσκλήσεως της παραγράφου 9.5 στο εγκαλούμενο μέρος. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η γνώμη μειοψηφισάντων μελών καταγράφεται σε ειδική παράγραφο.

10.2 Οι αποφάσεις διακρίνονται σε προδικαστικές και οριστικές. Οι προδικαστικές αποφαίνονται για συγκεκριμένα θέματα που κρίνονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας, οριστικές είναι αυτές που περατώνουν την πειθαρχική διαδικασία.

10.3 Οι προδικαστικές αποφάσεις καταχωρούνται στα πρακτικά. Οι οριστικές αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και διατηρούνται σε πρωτότυπο εσαεί. Αντίγραφο της αποφάσεως μπορούν να λάβουν μόνο τα διάδικα μέρη.

10.4 Η απόφαση πρέπει να διαλαμβάνει επαρκείς αιτιολογίες για την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και την κατάγνωση της ποινής ή την απαλλαγή του εγκαλούμενου φέρει δε στο πρωτότυπο τις υπογραφές των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του γραμματέως. Τα αντίγραφα, της αποφάσεως, υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.

10.5  Η εκδιδόμενη απόφαση ανακοινώνεται στα διάδικα μέρη προφορικά σε ειδική συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου με προηγούμενη κλήση των διαδίκων μερών προ τριών (3) τουλάχιστον εργασίμων ημερών. Το κείμενο της αποφάσεως, που περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας συνοπτικό ιστορικό της υποθέσεως, τους λόγους της κρίσης και το διατακτικό της κοινοποιείται στα διάδικα μέρη.

10.6  Η καταδικαστική απόφαση εκτελείται άμεσα με επιμέλεια του προέδρου.

10.7 Σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου που επιβλήθηκε μέσα σε 60 ημέρες από την γνωστοποίηση της σχετικής αποφάσεως, αποδεικνυομένης της καταβολής με έγγραφη απόδειξη του Προέδρου του ΔΣ ή του νομίμου αναπληρωτή του, θα επιβάλλεται ως ποινή προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του Μέλους του Συνδέσμου από 10 ημέρες μέχρι 1 χρόνο, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

10.8 Επίσης ποινή ανάλογη της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που το πειθαρχικώς καταδικασθέν μέλος αρνηθεί να συμμορφωθεί προς την επιβληθείσα ποινή ή ορισθείσα ενέργεια.

10.9  Η εκ μέρους του σωματείου επιβολή οιουδήποτε χρηματικού προστίμου γεννά συγχρόνως σε αυτό αξίωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρέωση -σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του καταδικασθέντος με το διατακτικό της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου- διεκδίκησης του ποσού που θα επιβληθεί από το υπαίτιο μέλος.

10.10 Εάν υπάρχουν λόγοι, που δικαιολογούν την ανάκληση της αποφάσεως και δεν ήσαν γνωστοί κατά τον χρόνο εκδικάσεως της υπόθεσης οι διάδικοι δικαιούνται να ζητήσουν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο την επανάκριση της υπόθεσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τύχη της αιτήσεως με βάση τα στοιχεία, που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

11.1 Ο καταδικασθείς εγκαλούμενος, το μέλος ή κάθε τρίτος θιγόμενος, που εγγράφως και αιτιολογημένα υπέβαλε την έγκληση η οποία απορρίφθηκε, και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν στη Γενική Συνέλευση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης.

 • Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ήμισυ (1/2) των τακτικών Μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και αποφασίζει σε μυστική ψηφοφορία με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.
 • Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επί του ως άνω ασκηθέντος ενδίκου μέσου είναι τελεσίδικη, δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αμέσως εκτελεστή.
 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • Οι προθεσμίες που αναφέρονται πιο πάνω υπολογίζονται με βάση τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Ο κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 • Η ισχύς του αρχίζει με την εγγραφή των τροποποιήσεων του καταστατικού, όπου θεσπίζονται οι ως άνω πειθαρχικοί κανόνες, στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.