Κώδικας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας Ανταγωνισμού

29/04/2024by APPLiA

(Code of Ethics and Compliance)

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο APPLiA HELLAS-Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές : Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών (στο εξής APPLiA HELLAS),είναι Σωματείο με έδρα το Δήμο Βριλησσίων και συγκεκριμένα την οδό Λεωφόρο Πεντέλης αριθ. 1. Κύριος σκοπός του Συνδέσμου είναι η προάσπιση και η άμεση εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου βιομηχανίας και χονδρεμπορίου οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών και συσκευών κλιματισμού. Μέλη του μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία ή το χονδρεμπόριο των οικιακών συκευών, μικροσυσκευών και συσκευών κλιματισμού. Ο Σύνδεσμος μεριμνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για την επίλυση τυχόν θεμάτων ή προβλημάτων που αφορούν τα μέλη του με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών του, τη συνεννόηση και την αλληλεγγύη, επ’ωφελεία του καταναλωτή και του κοινωνικού συνόλου.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί πως ο Ανταγωνισμός αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν το υπόβαθρο μιας αποδοτικής και φιλικής στον καταναλωτή αγοράς. Η πολιτική του Συνδέσμου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη και σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο περί Ανταγωνισμού που έχει τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Σύνδεσμος καθιερώνει διά του παρόντος Κώδικα Συμμόρφωσης ένα συνεκτικό σύστημα κανόνων, με το οποίο μπορεί να τεκμηριώνεται προς τρίτους και προς εποπτικές αρχές ότι δεν λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν χώρα, στο πλαίσιο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, παραβάσεις της νομοθεσίας που διασφαλίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Κανονιστικής συμμόρφωσης συναρθρώνεται από ένα πλέγμα εσωτερικών διαδικαστικών όρων και δικλείδων  που στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειες των οργάνων του Συνδέσμου δε θα προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα, την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ  των Επιχειρήσεων που συμμετέχουν ως τακτικά ή επίτιμα μέλη του Συνδέσμου. Οι κανόνες βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση Ανταγωνισμού) αλλά και στους σχετικούς Κώδικες Συμμόρφωσης ομόλογων Συνδέσμων του εξωτερικού, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ότι η δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου , των διευθυντών, υπαλλήλων και συνεργατών της, συμμορφώνεται στο πνεύμα και το γράμμα της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Ανταγωνισμού.

Ο παρών κώδικας είναι δεσμευτικός για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, τα μέλη των κλαδικών επιτροπών του και, στο βαθμό που τους αφορά, και τους εργαζομένους, διευθυντές και εν γένει συμβούλους αυτού. Ο κώδικας αυτός, μπορεί να τροποποιηθεί, να κωδικοποιηθεί και να καταργηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.
 2. Ο Σύνδεσμος επιδιώκει νομίμως και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του Δικαίου του Ανταγωνισμού, τους καταστατικούς του σκοπούς, προωθώντας τον κλάδο της βιομηχανίας και του χονδρεμπορίου οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών και συσκευών κλιματισμού, τη βελτίωση των σχέσεων, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του.
 3. Ρητά απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές είτε ανάμεσα στο σύνδεσμο και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είτε μεταξύ μελών του συνδέσμου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που ρητά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 4. Απαγορεύεται ρητά στα μέλη του Συνδέσμου, η χρήση των υποδομών, των λειτουργιών και της πληροφόρησης που τους παρέχει με σκοπό την καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν μελλοντικά στο σύνολο ή μέρος της αγοράς της Ελληνικής Επικράτειας.
 5. Η λειτουργία, οι υποδομές, η πληροφόρηση και η βοήθεια εν γένει που παρέχει ο Σύνδεσμος στα μέλη του, μέσα στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών, στόχο έχουν την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των σχετικών αγορών του κλάδου, επ’ωφελεία των παραγωγών, των εμπόρων, των προμηθευτών και του καταναλωτικού κοινού .
 6. Τα μέλη του Συνδέσμου, εκπροσωπούνται στα όργανά του, από πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, που αποδεδειγμένα διαθέτουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να εκφράζουν με ακρίβεια και συνέπεια τις απόψεις των μελών που εκπροσωπούν. 
 1. Απαγόρευση αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών και πρακτικών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υποδομών και της πληροφόρησης που τους παρέχει προκειμένου να προβαίνουν σε αθέμιτες συμφωνίες και συμπράξεις, οι οποίες αποσκοπούν ιδίως:  α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης προϊόντων, β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης ή των επενδύσεων, γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών προμηθειών, δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

 1. Απαγόρευση ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών.

2.1 Ρητά απαγορεύεται η ανταλλαγή μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των κλαδικών επιτροπών, των ομάδων εργασίας, διευθυντών και εργαζομένων ή απασχολούμενων κάθε μορφής, ευαίσθητων πληροφοριών που δύνανται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο. Ως ευαίσθητες πληροφορίες ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι: 1. πληροφορίες που σχετίζονται με την τιμολογιακή πολιτική των μελών του Συνδέσμου. 2. πληροφορίες που σχετίζονται με κρίσιμα οικονομικά στοιχεία των μελών του Συνδέσμου. (τιμολογήσεις συντελεστών  παραγωγής, κόστη, εκπτώσεις, προωθητικά και εμπορικά εργαλεία) 3. πληροφορίες που σχετίζονται με επιχειρηματικά σχέδια – business plans, επενδυτικές προοπτικές, στρατηγικές διαφήμισης και marketing των εμπλεκόμενων εταιριών.  4. Κόστη παραγωγής και εισαγωγής, 5. Σχέδια συγχωνεύσεων και εξαγορών, 6. Μεγέθη πωλήσεων 7. πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και προμηθευτών.

2.2 Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν: α) οικονομικές πληροφορίες ευχερώς προσβάσιμες [δημοσιευμένες στα Μ.Μ.Ε., σε δελτία τύπου ή σε εξειδικευμένες εκδόσεις], ιστορικά στοιχεία και στατιστικές,  β)  πληροφορίες, στοιχεία, μελέτες που αφορούν τις γενικές τάσεις των αγορών του κλάδου, γ) στοιχεία που προκύπτουν από τη στατιστική παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς με αναφορά στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων, στον όγκο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων και στην δραστηριότητα  των επίμαχων αγορών εν γένει.

 1. Ορισμός υπεύθυνου κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου ορίζεται διά του παρόντος ως υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του Ανταγωνισμού. Κάθε συνάντηση ή συζήτηση ή ανταλλαγή απόψεων ή πληροφοριών μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των κλαδικών επιτροπών, των ομάδων εργασίας, των διευθυντών ή εργαζομένων στον Σύνδεσμο, που αφορούν ζητήματα τα οποία δυνητικά άπτονται της εν θέματι νομοθεσίας,  θα λαμβάνουν χώρα υποχρεωτικά παρουσία του ή αφότου έχει πρώτα ζητηθεί η επιστημονική του γνώμη.

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης του Συνδέσμου παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, των κλαδικών επιτροπών, των ομάδων εργασίας και στις γενικές, τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των μετόχων, και δικαιούται να παρεμβαίνει, λαμβάνοντας κατά προτεραιότητα το λόγο, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποια παράβαση των παραπάνω απαγορεύσεων.

 1. Απαγόρευση συμπεριφορών που εκφεύγουν του σκοπού του Συνδέσμου και άπτονται του Δικαίου του Ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., των κλαδικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οιαδήποτε συμπεριφορά, επικοινωνία, ανταλλαγή γνώμης και δήλωση που εκφεύγει του πλαισίου του σκοπού που περιγράφεται στο καταστατικό του συνδέσμου, και δύναται να προκαλέσει ή να ενθαρρύνει αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο. Απαγορεύονται ειδικότερα, από κοινού συνεννοήσεις, συναντήσεις, working groups και projects, που δύνανται να προκαλέσουν συντονισμό τιμολογιακής πολιτικής, άνιση μεταχείριση συνεργατών, έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής, περιορισμό της παραγωγής,  της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτών, εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων και εν γένει καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον Σύνδεσμο.

 1. Κατευθυντήριες Γραμμές ως προς το περιεχόμενο της γραπτής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των κλαδικών επιτροπών, των ομάδων εργασίας, και του προσωπικού.

Το περιεχόμενο της αλληλογραφίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των κλαδικών επιτροπών, των ομάδων εργασίας και του προσωπικού του Συνδέσμου οφείλει να είναι απόλυτα σύμφωνο με τις διατάξεις και τις απαγορεύσεις του παρόντος Κώδικα. Ειδικότερα θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε ανταλλαγή ευαίσθητης πληροφορίας με την έννοια της άνω παραγράφου 2.1. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η χρήση επιθετικού ή υβριστικού και πάντως προσβλητικού λεξιλογίου σε βάρος μελών του Συνδέσμου ή ανταγωνιστών τους που δε συμμετέχουν στο Σύνδεσμο. Απαγορεύονται ρητά δηλώσεις, αποφάνσεις, δεσμεύσεις που αφορούν ή υποδηλώνουν άμεσο ή έμμεσο συντονισμό στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο ρύθμισης του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίμαχη αλληλογραφία κοινοποιείται αμελλητί στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος.

 1. Περιορισμοί ως προς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Ομάδων Εργασίας.

6.1. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συνδέσμου και των Ομάδων Εργασίας παρίσταται υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος. Ρητά απαγορεύεται η αναφορά οποιασδήποτε ευαίσθητης πληροφορίας κατά την έννοια της παρ. 2.1. Απαγορεύεται επίσης η διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών από τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου, τις κλαδικές επιτροπές ή τις ομάδες εργασίας, προς τα μέλη του, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για κοινές εμπορικές πολιτικές, συμπράξεις, εναρμονισμένη συμπεριφορά προς προμηθευτές ή πελάτες, γεωγραφική κατανομή μεταξύ των εταιρειών και, γενικώς, οποιαδήποτε πρακτική απαγορεύεται από το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η απαγόρευση αυτή δεν καταλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική από το νόμο. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαπιστώσει αναφορές ή συζητήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της παρούσης διάταξης ή εν γένει μπορούν να προκαλέσουν συμπράξεις ή αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, οφείλει να παρέμβει και να ζητήσει από τον Προεδρεύοντα, να απαγορεύσει ρητά κάθε περαιτέρω αναφορά,  καταγράφοντας συγχρόνως στα Πρακτικά, την παράβαση, το πρόσωπο που την ετέλεσε και το ακριβές περιεχόμενο του διαλόγου.

 1. Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν είναι δυνατό να παραστεί στις συνεδριάσεις του άρθρ. 6 παρ.1, τον αντικαθιστούν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης του Δ.Σ. και οι συντονιστές των κλαδικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων του άρθρου 6 παρ. 1. Σε περίπτωση που διαπιστωσουν αναφορές ή συζητήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 6 παρ. 1 ή εν γένει μπορούν να προκαλέσουν συμπράξεις ή αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, οφείλουν να διακόψουν και να απαγορεύσουν ρητά κάθε περαιτέρω αναφορά, καταγράφοντας στα Πρακτικά την παράβαση, το πρόσωπο που την ετέλεσε και το ακριβές περιεχόμενο του διαλόγου. Σε περίπτωση που αμφισβητείται αν ένα θέμα εμπίπτει ή όχι στην απαγορεύτική διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1, η συζήτησή του αναβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι να γνωμοδοτήσει σχετικά ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 2. Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου ενημερώνονται εγκαίρως για τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις του ΔΣ του Συνδέσμου προκειμένου να καταρτίσουν τις τοποθετήσεις τους. Στην ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και των κλαδικών επιτροπών απαγορεύεται να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την τιμολογιακή ή εμπορική πολιτική ενός ή περισσοτέρων εκ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο ή/και τρίτων επιχειρήσεων. Απαγορεύεται επίσης η χρήση αόριστων φράσεων που προκαλούν συγχίσεις ή είναι ανοιχτά σε ερμηνείες και τυχόν παραβάσεις του παρόντος κώδικα, όπως «ακολουθεί γενική συζήτηση», «διάφορα θέματα», «άλλα θέματα» κ.λ.π.
 3. Πριν την έναρξη κάθε Συνεδρίασης του Δ.Σ., των κλαδικών επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, τηλεδιάσκεψης, ή διαδικτυακής συνεδρίασης, οι όροι και οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου θα υπενθυμίζονται με ρητή αναφορά από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή τους αντικαταστάτες του δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2. Επίσης, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή οι αντικαταστάτες του δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2, θα ενημερώνουν τους συμμετέχοντες πως οι ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις ισχύουν και κατά τη διάρκεια τυχόν διακοπής της συνεδρίασης, διαλείμματος, ενδιάμεσου γεύματος εργασίας κ.λ.π.
 4. Ο παρών κώδικας, εκτυπωμένος σε επαρκή αντίτυπα, θα είναι διαθέσιμος στην αίθουσα συνεδρίασης του ΔΣ του Συνδέσμου, των κλαδικών επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, προς ενημέρωση ιδίως των νέων μελών.
 5. Το κάθε μέλος του ΔΣ, των κλαδικών επιτροπών ή των ομάδων εργασίας βεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε γνώση της υπενθύμισης της παρ. 4, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, τηλεδιάσκεψης ή διαδικτυακής συνεδρίασης.
 6. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ, των κλαδικών επιτροπών ή των ομάδων εργασίας καθώς και των τηλεδιασκέψεων ή διαδικτυακών συνεδριάσεων περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ότι έλαβε χώρα η υπενθύμιση της παρ. 4, αναγιγνώσκονται και υπογράφονται από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες, έχουν δικαίωμα, πριν υπογράψουν να αιτηθούν διορθώσεις στο κείμενο των Πρακτικών, ή να σχολιάσουν εγγράφως το περιεχόμενό τους.Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς και από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 7. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ανακύψουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης οφείλει να γνωμοδοτήσει εάν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του παρόντος, και κατόπιν, αντιστοίχως, να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τη συζήτησή τους.
 8. Ενημέρωση.

Όλα τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου και των κλαδικών επιτροπών, μετά την εκλογή τους, και σε κάθε περίπτωση, το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, θα παραλαμβάνουν υποχρεωτικά, αντίγραφο του και θα υπογράφουν σχετική δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση και δεσμεύονται από το περιεχόμενό του. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την καθημερινή εποπτεία της δράσης των οργάνων του Συνδέσμου και την τήρηση του παρόντος Κώδικα.

Αντίγραφο του Κώδικα και κάθε τυχόν τροποποίησής του, θα βρίσκεται αναρτημένο και ελεύθερα προσβάσιμο στην επίσημη Ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Τα μέλη του ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συνδέσμου, υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, καθοδήγησης και υποστήριξης, που διοργανώνει ετησίως ο Σύνδεσμος, ώστε να ενημερώνονται τόσο για τις δέουσες πρακτικές όσο και για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης της επιχείρησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό του Συνδέσμου θα παρακολουθεί επιπροσθέτως, ειδικά έκτακτα σεμινάρια εκπαίδευσης  υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου να εξοικειωθεί με το σύστημα και τις πρακτικές κανονιστικής συμμόρφωσης του Συνδέσμου.  Στα προγράμματα και τα σεμινάρια αυτά τηρούνται απαραιτήτως πρακτικά, που υπογράφονται με το πέρας τους, από όλους τους συμμετέχοντες. Με την ως άνω παρακολούθηση ειδικών εκτάκτων σεμιναρίων εξομοιούται και τυχόν παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων από το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, που υποχρεούται κατόπιν να υπογράψει έγγραφη δήλωση ότι ολοκλήρωσε την παρακολούθησή τους.

Ο Σύνδεσμος θα εκδώσει σύντομο και εύχρηστο οδηγό (shortguide), που θα εκθέτει κατά τρόπο εύληπτο τις υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις που θέτει το Δίκαιο του Ανταγωνισμού στη δράση του Συνδέσμου. Ο εν λόγω οδηγός θα διανεμηθεί στα μέλη του Συνδέσμου,  και θα διασφαλίζεται ο  τακτικός έλεγχος και αναβάθμισή του, σύμφωνα με τις νομοθετικές εξελίξεις.

 1. Ετήσια Έκθεση συμμόρφωσης και εσωτερική προσαρμογή.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμπληρώνει ετήσια έκθεση συμμόρφωσης του Συνδέσμου προς τους κανόνες του Κώδικα, όπου αποτιμάται ο βαθμός τήρησης του παρόντος κώδικα σε ετήσια βάση, και αναφέρονται αναλυτικά, οι τυχόν παραβάσεις του, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που τις ετέλεσαν και οι συνακόλουθες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το Σύνδεσμο. Στην Έκθεση είναι δυνατό να περιλαμβάνονται επιπροσθέτως και προτάσεις για τη βελτίωση του Κώδικα και την εν γένει αποδοτικότερη συμμόρφωση του Συνδέσμου στους κανόνες της αντιανταγωνιστικής και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 

 1. Συνέπειες παράβασης

10.1. Αθέτηση των υποχρεώσεων που θέτει ο παρών Κώδικας δύναται να εκθέσει τον Σύνδεσμο στις Αρμόδιες Αρχές, και να θεωρηθεί παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί Προστασίας του Ανταγωνισμού, που συνεπάγεται την επιβολή σοβαρών κυρώσεων σε βάρος του Συνδέσμου από την Εποπτεύουσα Αρχή, πλήττοντας ανεπανόρθωτα το κύρος του στα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό. Για το λόγο αυτό, παραβατικές συμπεριφορές παρέχουν το δικαίωμα στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, εκτός από την άμεση ανάκληση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου που υπέπεσε στην παράβαση, να ζητήσει και αποζημίωση από αυτό καθώς και από τυχόν μέλος του που εμπλέκεται στην παράβαση. Επιπροσθέτως, παράβαση με ευθύνη μέλους παρέχει στο Σύνδεσμο το Δικαίωμα να παραπέμψει το μέλος αυτό στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

10.2. Οι παραβάτες ευθύνονται επιπροσθέτως έναντι του Συνδέσμου και για την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου ήθελε τυχόν επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές για παράβαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.